Skip to main content
share Share
favorite Favorite

586
RESULTS

COLLECTION
TOPIC atoz
individual soul 583
satsanga 572
enlightenment 570
jyotirmayananda 569
vedanta 546
soul 532
sadhana 519
hinduism 503
self 499
philosophy 493
podcast 492
consciousness 483
liberation 482
yoga 480
hindu mysticism 476
spirituality 476
self-realization 474
illusion 471
ignorance 469
karma 467
mind 467
integral yoga 465
video 454
ego 451
supreme devotion 451
thought waves 450
nonduality 442
peace chant 438
devotion 435
bhakti 432
wisdom 409
vedas 387
swami 383
worship 373
world-process 356
who am i 353
sutras 349
enquiry 331
yoga vedanta 320
upanishad 306
religion & spirituality 298
purity of mind 289
retreat 268
moksha 238
states of mind 238
upanishads 235
kleshas 231
religion 222
brahma 205
livejournal 202
jiva 191
ananda 170
bhakti yoga 164
vindu 164
spirituality and religion 162
faith 145
god 144
unconscious 138
para puja 123
video podcast 122
desire 116
mindstuff 116
samskaras 116
avidya 112
rama 100
sat 95
sthiti 95
vichar 94
intellect 91
bhavana 87
vairagya 86
viveka 86
indstuff 79
chitta 76
afflictions 71
yoga vasistha 67
viveka-chudamani 66
shankaracharya 65
upasana 64
mumukshutwa 62
samadhana 62
satchidananda 62
titiksha 62
uparati 62
vivekachudamani 62
king janaka 59
song of the siddhas 59
consciousnes 51
atma puja 48
sarupanash 47
kundalini shakti 43
saraswati 43
siddhis 43
devi mahatmya 41
durga 41
lakshmi 41
mother worship 41
dwesha 40
raga 40
arupanash 39
consciousne 38
dharma 34
samadhi 34
death 33
samsara 31
santosh 31
durga shaptashati 30
bhagavata 27
chudala 26
renunciation 26
shikhidwaja 26
avarana 25
mala 25
vikshepa 25
nivriti 24
pavriti 24
serenity 23
Brihadaranyaka 22
Yajurveda 22
four-fold mind 22
prajna 21
King Bali who am i 20
fear of death 20
sangha 20
lord krishna 19
nishkamya 19
sakamya 19
purana 18
Chandogya 17
Prahlad 17
jesus 17
Hiranyakashipu 16
raja yoga sutras 16
contentment 15
fourfold mind 15
shama 15
smritti 14
manonash 13
patanjali 13
raja 13
shandilya 13
krishna 12
pashas 12
shandilya bhakti sutras 12
drishti 11
dristi 11
mother's day 11
navaratri puja 11
samprajnata 11
srimad 11
triad 11
vasistha 11
vichara 11
ramayana 10
seven steps of wisdom 10
King Janaka 9
Song of the siddhas 9
asamprajnata 9
disease 9
feeling 9
gita 9
lower samadhi 9
mauna 9
meditation 9
nirvikalpa 9
sat shampat 9
savikalpa 9
vitarka 9
: consciousnes 8
karma yoga 8
nama rupa 8
Prahalad 7
asmita 7
self-effort 7
vasishtha 6
videha 6
vitala 6
AUM 5
OM 5
Vishnu 5
bhava vydhi 5
chit 5
dharana 5
divine grace 5
jnana 5
manana 5
maya chakra 5
sanshaya bhavana 5
sattwa 5
sattwap 5
subeksha 5
tanumanasi 5
tattwa jnana 5
uddalaka 5
vasanas 5
vicharana 5
viparita bhavana 5
vishnu 5
awareness 4
bhoga 4
CREATOR
SHOW DETAILS
up-solid down-solid